Tutorat

Categories: [Activites][Tutorat]
Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 25 novembre 2011

Kèm học Mỗi thứ Bảy, AGEVP kèm các em học trò từ lớp 10 tới lớp 12. Một ban giáo viên cung cấp cho những em trẻ những lời khuyên để giúp cho các em xây dựng một phương pháp làm việc và tổ chức thời gian của các em chong những môn sau này[…]

page 1 of 1


Welcome , today is samedi, 18 mai 2024