Cours de vietnamien

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 1 octobre 2011

Dạy tiếng Việt Mỗi thứ bảy, AGEVP cung cấp một khóa học thực hành nói tiếng Việt Nam. Chương trình bao gồm các khóa học tập để giúp nói tiếng Việt. 30 phút để dành cho học những từ mới, sau đó có một tiếng để dành cho phần thảo luận từng nhóm nhỏ Một[…]

page 1 of 1


Welcome , today is lundi, 15 juillet 2024