Cours de vietnamien

Tags: No Tags
Comments: No Comments
Published on: 1 octobre 2011

Dạy tiếng Việt Mỗi thứ bảy, AGEVP cung cấp một khóa học thực hành nói tiếng Việt Nam. Chương trình bao gồm các khóa học tập để giúp nói tiếng Việt. 30 phút để dành cho học những từ mới, sau đó có một tiếng để dành cho phần thảo luận từng nhóm nhỏ Một[…]

page 1 of 1

AGEVP Facebook Thông Tin

J-1 avant le debut des festivités!
Le bateau se prépare pour votre plus grand plaisir.
N'hésitez pas à prendre votre place en prévente:
*Tarif prevente 15€
*Tarif sur place 20€
... đọc thêmđóng lên


Welcome , today is samedi, 20 juillet 2019