Thông tin 06.2013

Categories: [Bulletins][2013]
Tags: ,
Comments: No Comments
Published on: 18 juillet 2013

Bulletin trimestriel 06.2013 Logo

Hè đã đến, mời các bạn cùng Tổng Hội đến gặp gỡ thân mật, trao đổi và khiêu vũ đến sáng tại bar III thứ bẩy 29/06 và tiện thể mừng đón sự ra đời blog Nhân Bản, cơ quan ngôn luận THSV. L’AGEVP organise sa soirée d’été le 29/06 pour fêter le lancement du blog Nhan Ban … → Ɖọc tiếp

page 1 of 1

AGEVP Facebook Thông Tin


Welcome , today is lundi, 27 mai 2019