Tuần lễ sửa soạn tú tài 2014

Thứ bẩy 19/04 tới chủ nhật 27/04, lớp 11 và lớp 12.

Semaine de préparation au bac AGEVP      Semaine de préparation au bac AGEVP - Matières

THSV Paris sẽ tổ chức tuần lễ sửa soạn tú tài cho lớp 12. Các môn chính (toán, lý, hoá, SVT) sẽ được đề cặp đầy đủ. Giá : 150€/1 tuần.
Một phần tiền thu sẽ ủng hộ hội từ thiện Ɖức Sơn, cấp học bổn cho các học sinh sinh viên nghèo và xuất sắc.

Liên lạc và thông tin : Hien et David
Hien: luong_hien.nguyen@ymail.com, 06 09 01 21 99
David: davidhitachi@yahoo.fr

 Menu 

 © 2022 - AGEVP - VN